Kezdőlap | Ajánlók | Kívánságkosár | Eladóink | Kereső | Könyvrendelés
Facebook Twitter Pinterest
Adatvédelmi nyilatkozat

1. A szolgáltatóról:

A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit is. A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza az konyvmegallo.hu (szolgáltató) által üzemeltetett, http://www.konyvmegallo.hu domain néven és aldomainjein elérhető weboldalak és szolgáltatások (együttesen: szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltató technikai hátteret biztosít egy független, nemzetközi online piactérhez.

2. Személyes adatok kezeléséről:

2.1 Személyes adat

Személyes adatnak minősül minden adat, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A konyvmegallo.hu internetes oldalra feltöltött, személyes adat kezelése a hatályos jogszabályok szerint történik. A konyvmegallo.hu tiszteletben tartja, és biztonsággal őrzi a felhasználók személyes adatait. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az alábbiak az iránymutatók: 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről; 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről, és a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről; 2011. évi CXII. törvény.

2.2 Regisztráció

A regisztrációval kapcsolatban a konyvmegallo.hu nem küld üzenetet, és nem kér e-mailben való megerősítést. A konyvmegallo.hu ezáltal nem szerez tudomást arról, hogy valóban létező e-mail címről van szó, így a regisztráló e-mail címéről visszacsatolást, megerősítést nem vár a regisztrációhoz. A regisztrációval a regisztráló felhasználó ügyfélkapcsoltba kerül a konyvmegallo.hu oldallal. A személyes adatok kezelése kizárólag addig tart, amíg tart a szolgáltatásnyújtás, ezen túl nem történik adatkezelés.

A konyvmegallo.hu használható mindösszesen:
- felhasználónév,
- jelszó és
- e-mail címmel.

2.3 Hozzájárulás

Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. (Avtv.) 3.§ (1) bek. a) pontja szerint, az érintett önkéntes hozzájárulása, amely a a konyvmegallo.hu –n történő regisztrációval valósul meg. A regisztrációval automatikusan elfogadásra kerül az adatvédelmi nyilatkozat is.

A kötelezően megadandó adatok mellett lehetőség van egyéb személyes adatok megadására is. Amennyiben a felhasználó személyes adatot, azonosításra lehetőséget adó adatokat is nyilvánosságra hoz és közzé tesz saját eladó oldali felületén, ezt saját döntése alapján teszi, erre tekintettel személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül cselekedete. A regisztráció során megadott e-mail címre a konyvmegallo.hu az oldallal kapcsolatos üzeneteket és rendszeres hírlevelet küldhet. A regisztrációnál nem történik eladó (hirdető) és regisztrált vásárló szerinti bontás. Termék feltöltésével válik a regisztrált felhasználó eladóvá. Amennyiben postázási szállítási adatoknál, a felhasználó adatokat ad meg ezt is önként teszi. Az ilyen nyilvánosságra hozatal esetében a felhasználóknak tudatában kell lenniük azzal is, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet. Az ilyen adatok nyilvánossá tétele szintén kizárólag az adott felhasználó saját döntése alapján történik, erre tekintettel döntése személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül.

2.4 A személyes adatok megadása

A személyes adatok megadásával és a konyvmegallo.hu oldalon történő könyv - hirdetés feladásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a következőkben történő lehetséges felhasználására: - a felhasználók megkülönböztetése, - esetleges kapcsolatfelvétel, - reklámüzenetek célzott küldése. Amennyiben a felhasználó postázási adatait megadta, a lehetséges tranzakció - a felhasználók egymás között - lebonyolítása érdekében, azt a felhasználó Önként teszi, mindez (a postázási adatok) pedig rendszerüzenet formájában kerül a vevő – eladó elektronikus postafiókjába is. A regisztrációval összefüggésben keletkezett személyes adatok (amennyiben a regisztráló megad magáról személyes adatot) kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony – ameddig regisztrált felhasználó - fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek.

2.5 Hozzáférés

A kezelt adatokat a konyvmegallo.hu csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy a törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

3. Az adatkezelés célja:

A felhasználó regisztrációjával – regisztráláskor elfogadja, az adatvédelmi nyilatkozatot - kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az ügyfélkapcsolaton keresztül megvalósuló regisztráció után történő, weboldal használatával létrejövő adatkezelés célja a szolgáltatás hatékony nyújtása a regisztrált felhasználók azonosítása, az eladó –látogató felhasználók számára nyújtott szolgáltatás biztosítása. A szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése. A felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a szolgáltatás működésével kapcsolatosan esetlegesen technikai jellegű üzenetek, a szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk továbbítása, működési problémák elhárítása, közvetlen üzletszerzés. Ez utóbbit a konyvmegallo.hu kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez. A konyvmegallo.hu a személyes adatokat ügyfélkapcsolati viszony alapján kezeli, ügyfelei számára, díjmentes regisztrációt és ingyenes termékfeltöltési (100 db) lehetőséget biztosít. A konyvmegallo.hu a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

4. Adattovábbítás:

A konyvmegallo.hu, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot (amennyiben a tárolt adatok személyes adatoknak minősülnek) az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé. A felhasználó az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai törlését.

5. Jogorvoslat:

Felvilágosítás: A felhasználó 1992. évi LXIII. Törvény (Avtv.) 16/A. §- értelmében tiltakozhat személyes adatainak megsértése esetén, ha a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A felhasználó a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Magyar Köztársaság adatvédelmi biztosához. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – adatait törlését.

6. A felhasználó felelőssége

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A konyvmegallo.hu nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, amelyek abból következtek, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé. A felhasználók az oldal használata során más személyek adatait csak akkor hozhatják nyilvánosságra, illetve tehetik mások számára is hozzáférhetővé, ha ahhoz az adott személy is hozzájárult.

7. Módosítás

A konyvmegallo.hu fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Az esetleges változásokról értesíti a felhasználókat.

A konyvmegallo.hu üzemeltetőjének adatkezelési nyilvántartási száma:
Organisation name: MAYER'S ONLINE INVESTMENT LTD
Registration reference: ZA036136
Information Commissioner’s Office – ICO